Estic a la vostra disposició al 610 999 012

AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ I ÚS DEL LLOC WEB “GEMMA MORALES.COM”

TITULARITAT

A l’efecte del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d’11 de juliol de 2002 (d’ara endavant, “LSSICE”), informem que la titularitat del lloc web gemmamorales.com (d’ara endavant, “Lloc web”), correspon a GEMMA MORALES (d’ara endavant, GEMMA MORALES), amb NIF 46575952D, amb domicili a efecte de notificacions en gemma@gemmamorales.com.

OBJECTE

Les presents condicions generals de contractació i ús del lloc web GEMMA MORALES.COM (d’ara endavant, “Condicions Generals”) tenen com a objecte regular la posada a la disposició de la informació subministrada en el Lloc web, així com les transaccions comercials que sorgeixin entre GEMMA MORALES i els usuaris del Lloc web (d’ara endavant, “Usuaris”).

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

Tant l’accés i utilització del Lloc web, s’estigui registrat o no, com l’adquisició de qualsevol dels productes i/o serveis oferts en ella, suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals.

Excepte prova en contra, les dades registrades per GEMMA MORALES constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre GEMMA MORALES i els seus clients. GEMMA MORALES arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible pel client.

GEMMA MORALES podrà en tot moment i sense previ avís modificar aquestes Condicions Generals, així com les condicions particulars que, si escau, s’incloguin, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el Lloc web amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris. GEMMA MORALES podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració del Lloc web, així com alguns o tots els continguts.

GEMMA MORALES no respon de la veracitat, integritat o actualització de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, ni són titulars dels altres llocs de la Xarxa als quals es pugui accedir mitjançant la utilització de links o hipervínculos que estiguin disponibles dins del Lloc web. Tals enllaços o hipervínculos tenen una finalitat exclusivament informativa, es regeixen pels termes i condicions d’utilització que a aquest efecte resultin exigibles pels titulars d’aquests llocs web, i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, recomanació, patrocini, distribució, comercialització o cap relació entre GEMMA MORALES i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin, ni cap garantia de GEMMA MORALS pel correcte funcionament dels llocs o continguts enllaçats.

En conseqüència, GEMMA MORALES no assumirà cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les citades informacions, accedint l’usuari sota la seva exclusiva responsabilitat als seus respectius continguts i condicions d’ús.

S’autoritza l’usuari a realitzar enllaços o links que condueixin al Lloc web sempre que: (i) Quedi constància de la identitat del seu propietari; (ii) No s’utilitzin la marques registrades per GEMMA MORALES o qualsevol altre signe distintiu que pugui confondre sobre la propietat del Lloc web que estableixi el link; i (iii) Les pàgines o llocs de la Xarxa a través dels quals es realitzi l’enllaç no han d’atemptar a la moral, a l’ordre públic i els bons costums i han de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de la persona, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells recollits en l’article 8 de la LSSICE.

L’usuari s’obliga a utilitzar els serveis i continguts que li proporciona el Lloc web conforme a la legislació vigent aplicable, als principis de bona fe i als usos generalment acceptats i a no contravenir amb la seva actuació a través del Lloc web l’ordre públic ni el que es disposa en les presents Condicions Generals. Per tant, queda exclòs tot ús amb finalitats il·lícits o que perjudiquin o impedeixin, puguin danyar i/o sobrecarregar, de qualsevol forma, la utilització i normal funcionament del Lloc web, o bé, que directa o indirectament atemptin contra els mateixos o contra qualsevol tercer.

INFORMACIÓ

Es realitzen tots els esforços per a oferir la informació continguda en el Lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de GEMMA MORALES, es procediria immediatament a la seva correcció. De la mateixa manera, és possible que els continguts del Lloc web puguin mostrar, a vegades, informació provisional sobre alguns productes i/o serveis.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts publicats en el Lloc web i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de GEMMA MORALES o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Lloc web. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de GEMMA MORALES o dels titulars corresponents.

Qualsevol usuari o tercer que consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància, per escrit, a GEMMA MORALES.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Els productes o serveis presentats en el Lloc web són conformes a la legislació espanyola. L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús del nostre Lloc web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre el Lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre Lloc web, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a GEMMA MORALS per qualssevol reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets.

GEMMA MORALES no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a GEMMA MORALES, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Lloc web, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a GEMMA MORALES, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major. GEMMA MORALES no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Lloc web. En particular GEMMA MORALES no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Lloc web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

OBLIGACIONS DELS USUARIS

Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir els especials advertiments o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el Lloc web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el Lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest, els béns o drets de GEMMA MORALES, els seus proveïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer. GEMMA MORALES no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior durant la utilització del Lloc web GEMMA MORALS l’usuari s’obliga a:

(i) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari, i a mantenir-los actualitzats;

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Lloc web, qualsevol informació o material que fora difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;

(iii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de GEMMA MORALES, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de GEMMA MORALES o en general de qualsevol tercer;

(iv) Guardar diligentment el “nom d’usuari” i la “contrasenya” que li sigui facilitada per GEMMA MORALES, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut d’aquests;

(v) No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través del Lloc web, i a no utilitzar els continguts i la informació del mateix per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers;

(vaig veure) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del Lloc web o en la utilització de qualsevol dels serveis d’aquest, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma;

(vii) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de GEMMA MORALES, els seus proveïdors o tercers;

(viii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercers.

POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

GEMMA MORALES garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportats, segons la LOPD. La visita a aquest lloc web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis. Aquestes dades seran utilitzats per a contestar la sol·licitud realitzada per la seva part i per a l’enviament d’aquesta, també seran utilitzats per a enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació, en enviar-nos aquest formulari vostè està acceptat explícitament la recepció d’aquests, en el cas que no desitgés rebre la nostra informació, únicament hauria d’enviar un correu electrònic sol·licitant la baixa del nostre servei informatiu a gemma@gemmamorales.com. Les seves dades personals formaran part del fitxer clients, el destinatari dels quals i responsable del fitxer i del tractament del mateix és: Gran de Gràcia, núm. 30, 1a 2a – 08036 – Barcelona – i adreça de correu electrònic gemma@gemmamorales.com, on podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit a l’adreça abans indicada incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent. La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari. En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part del mateix fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, sent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior. Totes les seves dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius: 1r- a petició seva. 2n- quan hagin deixat de ser necessaris per a les finalitats que van motivar la seva recollida. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.

La utilització del lloc web, en qualsevol de les seves seccions, comporta l’acceptació de la nostra Política de privacitat. Aquesta acceptació i consentiment s’ha manifestat a partir de la voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per part de l’usuari. Si l’usuari no està d’acord amb aquesta política, si us plau no utilitzi el Lloc web. D’igual forma, si l’usuari continua fent ús del lloc després que hàgim introduït qualsevol modificació a aquesta política, això comportarà la seva acceptació d’aquestes modificacions.

GEMMA MORALES es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, GEMMA MORALES anunciarà en el lloc els canvis introduïts, els quals tindran vigència des del mateix moment de la seva publicació on-line, per la qual cosa es recomana als Usuaris llegir les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució de les presents Condicions Generals s’interpretarà sobre la base de la llei espanyola. Així mateix, per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital, excepte en el cas que l’Usuari actués en qualitat de consumidor, en aquest cas els tribunals competents seran els corresponents al domicili de l’Usuari.

Les presents Condicions Generals es troben actualitzades a data 1 de desembre de 2017.

Contacta amb mi a través de WhatsApp
Contacta amb mi a través de WhatsApp